NCKU, 成功大學-台灣文學系

歡迎光臨成功大學台灣文學系
:::
分類清單
:::

本網站的設計致力於符合無障礙的標準,其中並提供便捷鍵(Accesskey)的設定,以幫助障礙人士使用。

本網站依無障礙網頁設計原則而建置,網站的主要樣版內容分為三個大區塊:(1) 左欄功能連結區、(2) 主要內容區,以及(3) 右欄功能連結區。

本網站的便捷鍵﹝Accesskey,也稱為快速鍵﹞設定如下:
Alt+L:左欄功能連結區,此區塊在畫面的左邊有本網站的主要連結。
Alt+C:主要內容區,此區塊在畫面的中央,呈現各網頁的網頁內容。
Alt+R:右欄功能連結區,此區塊在畫面的右邊有本網站的主要連結。

網站導覽
1 . 最新消息
      1-1 . 榮譽榜
      1-2 . 教務資訊
      1-3 . 學務資訊
      1-4 . 總務資訊
      1-5 . 學術資訊
      1-6 . 獎學金資訊
      1-7 . 就業資訊
2 . 關於本系
      2-1 . 本系簡介
      2-2 . 系主任的話
      2-3 . 委員會組織
      2-4 . 系辦公室
      2-5 . 現行系務法規
            2-5-1 . 系組織章程
            2-5-2 . 各委員會及教師相關規定辦法
            2-5-3 . 研究生事務相關規定辦法
            2-5-4 . 大學部事務相關規定辦法
            2-5-5 . 總務
      2-6 . 系友會
3 . 系所師資
      3-1 . 系主任
      3-2 . 教授
      3-3 . 副教授
      3-4 . 助理教授
      3-5 . 兼任教授
      3-6 . 兼任副教授
      3-7 . 兼任助理教授
      3-8 . 兼任講師
      3-9 . 兼任專家
      3-10 . 心理師
4 . 課程資訊
      4-1 . 大學部
      4-2 . 碩士班
      4-3 . 在職專班
      4-4 . 博士班
      4-5 . 課程地圖
5 . 招生資訊
      5-1 . 入學考
            5-1-1 . 博士班
            5-1-2 . 碩士班
            5-1-3 . 大學部
            5-1-4 . 在職專班
      5-2 . 轉學考試
            5-2-1 . 大學部
      5-3 . 考古題
            5-3-1 . 轉學考、碩士班考試、在職進修專班
            5-3-2 . 碩士班甄試入學
            5-3-3 . 博士班
      5-4 . 國際生
            5-4-1 . 博士班
            5-4-2 . 碩士班
            5-4-3 . 大學部
6 . 研究
      6-1 . 教師研究計畫
      6-2 . 學生研究成果
            6-2-1 . 博士論文
            6-2-2 . 碩士論文
            6-2-3 . 在職專班論文
      6-3 . 學術會議
      6-4 . 學術演講
      6-5 . 國際化交流成果
7 . 台灣文學研究資源
8 . 學生活動紀錄
      8-1 . 大學部
      8-2 . 研究所
9 . 教學
      9-1 . 學術研究期刊
      9-2 . 學生刊物
      9-3 . 國際系際交流成果
      9-4 . 國際學者來訪記錄
10 . 表格下載
      10-1 . 學生事務
      10-2 . 總務
      10-3 . 學術
11 . 連絡我們
12 . 獎學金
:::
最後更新日期   
2018-07-06