NCKU, 成功大學-台灣文學系

歡迎光臨成功大學台灣文學系
:::
分類清單
:::
首頁 > 系所師資 > 教授

蔣為文

 

 

Name in Hanji:蔣為文

Name in Taiwanese:Chiúⁿ Ûi-bûn
Name in English:Wi-vun Taiffalo Chiung
Name in Vietnamese:Tưởng Vi Văn
Name in Japanese:ショウ イブン
性別:男
出生日期:1971
國籍:台灣

Office:

榕園校區文學院修齊大樓7F 26706室

TEL(O):

(06) 2757575 ext.52627; (06) 2387539

FAX:

(06) 2755190

Website:

http://uibun.twl.ncku.edu.tw

E-MAIL:

uibunoffice@gmail.com

Updated:

2015/8/27

 學歷背景(Education)

 

畢/肄業學校

主修學門系所

學校國別

學位

起訖年月

淡江大學

機械系

台灣

學士

1990-1994

德州大學(UT-Arlington)

語言學研究所(Linguistics)

美國(USA)

碩士(MA)

1997-1999

德州大學(UT-Arlington)

語言學研究所(Linguistics)

美國(USA)

博士(PhD)

1999-2003


 經歷(Professional experiences)

 

服務機關(Affiliations)

服務部門(Departments)

職稱(Titles)

服務日期

成功大學

台灣文學系

助理教授

2003-2007

成功大學

台灣文學系

副教授

2007-2012

成功大學

台灣文學系

教授

2012-

日本東京外國語大學

亞非研究所

客座研究員

2013-2014

社團法人台越文化協會

 

理事長

2009-2013

成功大學

越南研究中心

主任

2013-

成功大學

台灣語文測驗中心

主任

2010-

成功大學

越南學生協會

社團指導老師

2006-

台文筆會

 

秘書長

2015-2017

台文筆會

 

常務理事

2009-2014

台灣母語聯盟

 

監事

2010

教育部

國語會

委員

2006-2009

台南市

本土教育委員會

委員

2006

高雄市

本土教育委員會

委員

2003

李江却台語文教基金會

 

董事

2003-

台灣東南亞學會

 

副秘書長

2005-2009

台灣羅馬字協會

 

理事長

2005-2007; 2015~

越南國家大學及社科院

 

訪問學人

2001-2002


 專長及研究領域(Research areas)

專長名稱(Research areas)

台語語言學、台語文學、社會語言學、文字與讀寫能力、越南語、越南研究(Taiwanese and Vietnamese)


 著作

A.學術專書(Publications) Link to books

 2017越南魂語言、文字與反霸權》台南:亞細亞國際傳播社。

 2016  () 探索台語白話字的故事》台南:台灣羅馬字協會、國立台灣文學館。

 2015 () 白話字運動先行者》台南:亞細亞國際傳播社。

 2014《HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC CHỮ HÁN VÀ CQN》(LEARNING EFFICIENCIES FOR HAN CHARACTERS AND VIETNAMESE ROMANIZATION越文版)台南:亞細亞國際傳播社。

 2014《喙講台語。手寫台文》台南:亞細亞國際傳播社。

 2013《校園進階越南語》台南:亞細亞國際傳播社。

 2013《越南七桃lóng毋驚:越‧台‧中三語手比冊》台南:亞細亞國際傳播社。

 2011(總編輯)《台語白話字文學選集》(一套五冊)台南:台灣文學館。

 2011《民族、母語kap音素文字》台南:國立成功大學。

 2011《全民台語認證語詞分級寶典》台南:亞細亞國際傳播社。

 2010《全民台語認證導論》(CD)台南:亞細亞國際傳播社。

 2009《台語能力檢定考試實務導論》(CD)台南:亞細亞國際傳播社。

 2007 語言、文學kap台灣國家再想像》台南:成功大學。

 2007《台灣元氣寶典》台南:成功大學。

 2006《牽手學台語越南語》台南:成功大學。

 2005《語言、認同與去殖民》台南:成功大學。

 2004《海洋台灣:歷史與語言》(越語、英語雙語版),台南:成功大學。

 2003 'Learning Efficiencies for Different Orthographies: A Comparative Study of Han Characters and Vietnamese Romanization.' PhD dissertation: University of Texas at Arlington.

B.期刊論文(Journal papers) Link to papers

 2014 Taiwanese or Southern Min? On the controversy of ethnolinguistic names in Taiwan, Journal of Taiwanese Vernacular, 7(1), 54-87.

 2013〈越南的明鄉人與華人移民的族群認同與本土化差異〉,《台灣國際研究季刊》期刊,9(4),63-90頁。

 2013 “Missionary scripts in Vietnam and Taiwan,” Journal of Taiwanese Vernacular, 5(2), 94-123.

 2013〈教會內台語白話字使用人口kap現況調查〉,《台語研究》期刊,5(1),74-97頁。

 2012〈改寫台灣新文學史ê《台語白話字文學選集》出版頭尾研究〉,《海翁台語文學》127期,2-25頁。

 2011“Features and prospects in comparative studies of Vietnam and Taiwan”《台語研究》期刊,3(2)122-141 頁。

 2011〈《訓民正音》語文政策與韓國文字之崛起〉,收於施正鋒主編《瞭解當代韓國民主政治》,頁203-222,台北,台灣國際研究學會。

 2010〈中介語抑是透濫新生語?論鄉土文學作品ê語言文字使用現象〉,第六屆台語文學國際研討會會後論文集,頁71-85。台南:開朗。

 2010“Development of the Taiwanese Proficiency Test” 《台語研究》期刊,2 (2)82-103頁。

 2010〈留Tiàm tī越南ê農技人員吳連義ê案例研究〉,《台灣風物》期刊,60 (2)63-86頁。

 2010〈成大台語檢定ê原理kap實務〉《海翁台語文教學季刊》,7期,頁6-18

 2010 〈二十世紀初台灣kap越南羅馬字文學運動ê比較〉,《海翁台語文學》98期,4-42頁。

 2009〈羅馬字kap漢字ê學習效率比較:以聽寫kap唸讀為測驗項目〉,《台語研究》期刊,1 (1)42-61頁。

 2009〈蔡培火kap台灣文化協會ê羅馬字運動之研究〉,《台灣風物》期刊,59 (2)41-65頁。

 2009〈越南人學台語khah gâu tú tio̍h ê發音困難〉《海翁台語文教學季刊》,3期,頁54-69

 20081945年蔣介石軍隊代表聯軍同時佔領台灣kap北越〉,《台灣風物》期刊,518(3),頁9-15

 2007〈越南文學發展史kap伊對台灣文學ê啟示〉,《台灣文學評論》74期,132-154頁。

 2007 “Language, Literacy, and Nationalism: Taiwan's Orthographic transition from the perspective of Han Sphere.” Journal of Multilingual and Multicultural Development, 28(2), 102-116.

 2004〈台灣白話文學ê源頭是世界文學〉《台灣歷史學會通訊》18期,頁3-15

C.論文集論文 

 20091979年中越邊界戰爭對台灣ê啟示〉,《大國霸權or小國人權》二二八事件61週年國際學術研討會會後論文集,頁736-751,台北,二二八基金會。

 2008〈越南地方志書的編纂〉《方志學理論與戰後方志簒修實務國際學術研討會會後論文集》,頁313-326。南投:國史館台灣文獻館。

D.會議論文(Conference papers)

 2011 「台語白話字文學選集出版頭尾研究」,第五屆台灣羅馬字國際研討會,10 7 日,台南,國立成功大學。

 2011 〈越南少數民族族語發展現況調查〉台灣的東南亞區域研究年度研討會,4 29 -30 日,台北,淡江大學。

 2011 Things to Remember and to Forget: The Material Culture of Death among the Giarai in the Central Highlands of Vietnam. International Conference on “Ancestor Worship in Contemporary Society, with a Case Study of the Worship of Hùng Kings in Vietnam.” April 12-13, Hanoi, Vietnam. (co-authored with Ming-ting Cai)

 2010 〈中介語抑是透濫新生語?論鄉土文學作品ê語言文字使用現象〉,第六屆台語文學國際研討會,10 23-24 日,台北,台灣師範大學。

 2010Features and Prospects in Comparative Studies of Vietnam and Taiwan〉,第一屆台越人文比較研究國際研討會,10 16-17 日,台南,國立成功大學。

 2010 〈訓民正音與韓國文字的堀起〉「瞭解當代韓國民主政治」學術研討會,9 17 日,台灣國際研究學會,台北,師範大學。

 2010 〈二十世紀初越南《南風雜誌》裡語言、文學觀之初探〉,台灣東南亞研討會,台南,藝術大學。

 2010 Politics and Ethnicity Names: A Case Study on Southern Min People in Taiwan. 16th North America Taiwan Studies Conference, June 18-20, UC Berkeley.

 2010〈台語能力測驗研發kap 執行--2008 年教育部委託案kap 2009 年各縣市委託案為研究對象〉,第三屆台語認證學術研討會,3 13 日,台南,國立成功大學。

 2009〈台語教學原理原則〉「國民小學本土語文教材教法」研討會,95,台中,台中教育大學。

 2009 Cultural/Linguistic Landscapes and Political Regimes: A survey on the Taiwanese places names. 14th International Conference of Historical Geographers, Aug 23-27, Kyoto University, Japan.

 2009〈滯越台籍日本兵吳連義之案例研究〉台灣的東南亞區域研究年度研討會,424-25日,台北,中央研究院。

 2008 Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỉ 20: Nghiên cứu so sánh Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam và Hiệp Hội Văn Hóa Đài Loan tại Đài Loan」〉(二十世紀初文化啟蒙運動:越南「東京義塾」與台灣「台灣文化協會」之比較研究) ,第三屆越南學國際學術研討會,124-7日,河內國家大學及社科院。

 2008〈羅馬字kap漢字ê學習效率比較:以聽寫kap唸讀為測驗項目〉第四屆台灣羅馬字國際學術研討會,2008118-9日,台中,中山醫學大學。

 2008 〈蔡培火kap台灣文化協會ê羅馬字運動之研究〉, 第四屆台語文學國際研討會,1018-19日,台南,成功大學。

 20081979年中越邊界戰爭對台灣ê啟示〉,「二二八事件與人權正義大國霸權or小國人權」二二八事件61週年國際學術研討會,223-24日,台北,二二八基金會。

 2007〈越南文學發展史kap伊對台灣文學ê啟示〉,民族文學的發展與文學史的建構研討會,61,台北,政治大學。

 200620 Sè-kì Chhe Tâi-oân hām Oa̍t-lâm Lô-má-jī Ūn-tōng ê Pí-kàu(二十世紀初台灣hām越南羅馬字運動ê比較) ,第三屆台灣羅馬字國際研討會,99-10日,台北,台灣師範大學。

 2006〈「台灣話」意識ê形成kap伊正當性ê辯證〉,台灣主體性與學術研究研討會,台灣歷史學會,71,台北,台灣會館。

 2006〈從漢字文化圈看語言文字與國家認同之關係〉,國家認同之文化論述學術研討會,台灣國際研究學會,610-11日,台北。

 2006「從漢字文化共同體到民族國家:越南和台灣之比較研究」,台灣的東南亞區域研究年度研討會,2006427-28日,台南,成功大學。

 2006「漢字迷思ê形成kap對台灣文學、文化發展ê影響」,第一屆台灣語文暨文化研討會,2006429-30日,中山醫學大學。

 2005「台語文學教材kap教學相關議題ê初探」,2005國際學術研討會:語言學習者的研究與分析,122-3日,南台科技大學。

 2005「語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探」,台語文學研討會,1029-30日,國家台灣文學館。

 2005Ùi漢字文化共同體到民族國家:以台灣為個案研究」,中華文化與台灣本土化研討會,1015-16日,民進黨中央黨部。

 2005「共同體ê解構:台灣häm越南ê比較」,戰後六十年學術研討會--後殖民論述與各國獨立運動研討會,台灣歷史學會,521,台北,台灣會館。

 2005〈越南人初學台語時常見之發音錯誤及其改進之道〉,台灣的東南亞區域研究年度研討會,428-29日,南投,國際暨南大學。

 2005〈全球化下台灣語言文化之國際佈局〉,全球化下台灣文化未來發展與走向研討會,112,政治大學。

 2004 〈收編或被收編?當前台文系所對母語文學及語言人權態度之分析〉,語言人權與語言復振學術研討會,台東大學,1218

 2004〈越南人學台語ê時可能ê發音錯誤〉,第5屆台灣語文研究及教學國際學術研討會,台中,靜宜大學,522-23

 2003〈漢字和越南羅馬字的學習效率比較〉,台語文字化研討會,1222-2日,高雄市教育局。

 2003 〈越南羅馬字和台灣白話字的文字方案比較〉,第五屆台灣的東南亞區域研究年度研討會,425-26日,台北中研院。

 2002 '越南去殖民化去中國化的語言政策'發表t„各國語言政策研討會,淡江大學城區部,台北,926-27

 2002 'Language, literacy and power: a comparative study of Taiwan and Vietnam.' Presented at the 8th Annual North American Taiwan Studies Conference, June 27-30, University of Chicago. Also presented at the International Conference on Language and Empowerment, April 11-13, Kuala Lumpur, Malaysia.

 2002 '台灣白話字häm越南羅馬字ê文字方案比較' 發表t„第一屆台灣羅馬字教學kap研究學術研討會,台東,714

 2002 '語言、階級與民族主義:越南語言文字演變之探討' 第四屆台灣的東南亞區域研究研討會,高雄,中山大學,426-27

 2002 '台語ê “” /bi/ häm英語ê “bee” kám有影käng-khoán? --Uì Voice Onset Time ê觀點看台語häm英語ê塞音ê差異' 第四屆台灣語言及其教學國際研討會,高雄,中山大學,427-28

E.編輯(Editor-in-Chief)

 《台語研究》(Journal of Taiwanese Vernacular)

F.翻譯

G.研究報告(Research projects)

 國科會計畫「台灣及越南語文羅馬字化比較學術性專書寫作計畫」 計劃主持人(執行期間2013.8-2014.7)。計劃編號:NSC102-2410-H-006-036

 國科會三年期計畫「二十世紀初越南《東洋雜誌》與《南風雜誌》裡語言文學觀之研究」計劃主持人(執行期間2009.8-2012.7)。計劃編號:NSC98-2410-H-006-078-MY3

 國科會2010年計畫「建立台灣醫學語言資料庫及本土化醫學教育的語言課程教材V: 以臨床能力導向的醫學台語課程與評量前臨床階段」共同主持人(執行期間2010.8-2011.7)。計劃編號:NSC99-2511-S-037-001

 國科會二年期計畫「二十世紀初台灣和越南白話文運動與標準化之比較」計劃主持人(執行期間2007.8-2009.7)。計劃代碼:;計劃編號:96-2411-H-006-025-MY2

 國科會計畫「二十世紀初台灣和越南白話文運動與標準化之比較」(執行期間2006.8-2007.7)。計劃代碼:A95-0841;計劃編號:95-2411-H-006-011

 教育部委託辦理台灣閩南語認證試題研發計畫之協同主持人(執行期間2008.4-2009.3)

 國立台灣文學館委託辦理「《台灣府城教會報》台語文學資料分類出版計畫」(執行期間2010.2.23-2011.12.10)

 教育部補助推動新移民之原生社會文化、公民及人權與健康醫療教學發展計畫之「台越多元文化教學資源社群」子計畫之協同主持人(執行期間2010.8.1-2011.7.30)

 教育部補助推動新移民之原生社會文化、公民及人權與健康醫療教學發展計畫之《越南社會文化》專書撰寫計畫(執行期間2009.8.1-2010.7.30)

 屏東縣委託辦理台語能力檢定(執行期間2009.5.26-2010.6.30)

 台南及嘉義縣市委託辦理台語能力檢定(執行期間2009.9.10-2010.5.31)

 文建會「台語及客語現代文學專題網站」計畫主持人(執行期間2007.2-2007.12)

H.書評

I.文學創作(Literary works)

 1996《海翁》台語文集。台北:台笠。

J.其他著作(Misc.)

 詳細著作及下載論文電子檔請連至個人網站

K.榮譽(Honors)

 2014年獲國立成功大學103年度延攬及留住特殊優秀人才獎

 2011年獲越南社會科學院贈予越南研究學術勳章

 2010-2013年獲國科會獎勵特殊優秀人才獎

 2006~2009年獲成功大學「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」獎勵研究及產學合作優良研究人員

 2003年獲美國德州大學推薦當選為全美Who's Who校園優秀人才

 19962屆南鯤鯓台語文學營新詩頭獎

 1994年第16屆鹽分地帶文學營新詩第2&散文第2

 
 開授課程(Courses offered)

 

年度/開授課程名稱

連結

附件

92-1 / 本土母語基礎(福佬語) - -
92-1 / 漢字文化議題討論 - -
92-1 / 社會語言學專題 - -
92-2 / 本土母語寫作(福佬語) - -
92-2 / 台灣文化概論 - -
92-2 / 台語教材與教法 - -
92-2 / 台語語言學專題 - -
93-1 / 本土母語基礎(福佬語) - -
93-1 / 語言學概論(一) - -
93-1 / 學術英文(一) - -
93-1 / 漢字文化圈專題 - -
93-2 / 本土母語寫作(福佬語) - -
93-2 / 語言學概論(二) - -
93-2 / 台語文與多媒體製作 - -
93-2 / 第二語言習得專題研究 - -
94-1 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(一) - -
94-1 / 語言學概論(一) - -
94-1 / 台語文學運動史 - -
94-2 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(二) - -
94-2 / 語言學概論(二) - -
94-2 / 社會語言學專題 - -
95-1 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(一) - -
95-1 / 台灣語言專題研究 - -
95-2 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(二) - -
95-2 / 台越語言文學比較研究 - -
96-1 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(一) - -
96-1 / 台灣文學專題討論(一) - -
96-1 / 台語文學運動史 - -
96-1 / 台語教材與教法 - -
96-2 / 台灣語言基礎及寫作(台語)(二) - -
96-2 / 文學研究方法與論文寫作 - -
96-2 / 語言習得

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
:::
最後更新日期   
2018-05-25